Privacy statement

Privacy statement

Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) respecteert de privacy van haar deelnemers en de bezoekers van deze website. Dit privacy statement bevat informatie over de doeleinden die SKRRS bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites u kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Kenteken
 • Wachtwoord
 • Geregistreerde certificaten
 • Bestelde certificaten

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • om uw inschrijving voor onze nieuwsbrief te verwerken.
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • om u te informeren over de ontwikkelingen rondom ritregistratie
 • om uw gegevens te verwerken voor registratie van uw keurmerk certificaat
 • om uw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via e-mail, per post of telefonisch.
 • om in te loggen in het besloten gedeelte voor keurmerkhouders.
 • om onze websites te verbeteren.

Gebruiksstatistieken en cookies

Om de werking en beveiliging van deze website te optimaliseren verzamelt SKRRS technische gegevens over het gebruik van de website, zoals het aantal hits op een pagina en de duur van het gebruik. De op deze manier verzamelde informatie bevat echter geen gegevens die tot u herleidbaar zijn en SKRRS koppelen de gebruiksstatistieken ook niet aan gegevens die u eventueel via deze website aan ons hebt verstrekt. Bij het verzamelen van de gegevens over het gebruik van de website kan SKRRS gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw computer plaatst en maakt het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker. U kunt het gebruik van cookies desgewenst verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website. Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Klanten van SKRRS kunnen hun gegevens dus inzien en correcties doorvoeren. Overige verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan info@keurmerkritregistratiesystemen.nl. U kunt ons ook op dit adres bereiken indien u vragen heeft over de manier waarop SKRRS met uw gegevens omgaat. Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN en jouw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de 'KopieID' app voor gebruiken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.

Certificaat controleren

Controleer uw certificaat